Ballades, Scherzos

Chopin

Pétrouchka

Petrouchka

Sauter-Finegan

Sauter-Finegan

Schumann, Strauss

Hugh Wolff